Regulamin

Regulamin abc Tłumaczenia

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki współpracy pomiędzy Biurem Tłumaczeń "abc Tłumaczenia" z siedzibą w Krakowie przy ulicy Karmelickiej 57, 31-128 Kraków NIP 661-132-78-80, zwanym dalej Wykonawcą, a podmiotami gospodarczymi albo osobami fizycznymi, zwanymi dalej Zamawiającym dotyczące realizacji przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zleconych usług.

2. Zlecenie usługi następuje przez złożenie pisemne - osobiście w biurze Wykonawcy, bądź za pośrednictwem poczty, lub poczty elektronicznej: po ustaleniu przez Strony warunków - dyspozycji na wykonanie usługi tłumaczenia wraz z podaniem danych kontaktowych Zamawiającego. Złożenie Zlecenia powinno nastąpić w dzień roboczy do godziny 15.30, w przypadku późniejszego złożenia Zlecenia termin realizacji jest liczony od dnia następnego. Złożenie Zlecenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przyjęte Zlecenie przy zachowaniu najwyższej staranności. Zamawiający zobowiązuje się odebrać wykonane Zlecenie oraz zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w terminie i w sposób uzgodniony przez Strony.

3. Tłumaczenia rozróżniamy: przysięgłe i zwykłe. W przypadku tłumaczenia przysięgłego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 24 stycznia 2005 r. (Dz. U. Nr 15 z 2005, poz. 131) za stronę tłumaczenia przyjmuje się 1125 znaków. Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie, w szczególności litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronę rozpoczętą liczy się za całą. W przypadku tłumaczeń zwykłych (wszystkie inne bez pieczątek tłumacza przysięgłego) za jedną stronę obliczeniową uważa się 1 800 znaków razem ze spacjami.

4. Minimalną jednostką obliczeniową jest jedna strona.

5. Wynagrodzenie za wykonaną usługę jest obliczane zgodnie z obowiązującym Cennikiem po wykonaniu tłumaczenia na podstawie zawartej w nim ilości znaków. Liczba stron tekstu źródłowego może być różna od ilości stron tekstu przetłumaczonego. Dla Stałych Klientów i przy dużych zleceniach stosujemy rabaty cenowe. Stali klienci mają możliwość zapłaty przelewem.

6. W trybie normalnym wykonujemy do 5 stron dziennie. Tłumaczenia wykonane w dniu złożenia zlecenia, czyli w trybie ekspresowym to + 50% ceny tłumaczenia.

7. Reklamacje przetłumaczonego tekstu będą przyjmowane do dwóch tygodni po odebraniu tekstu ( data wystawienia faktury ). Korekta, usunięcie wad zostanie wykonane na koszt Wykonawcy w jak najszybszym terminie. W przypadku gdy wady usługi były wynikiem wadliwego materiału (nieczytelny tekst) dostarczonego przez klienta Biuro nie ponosi żadnych konsekwencji finansowych związanych z tą usługą. Za wykonane tłumaczenie Biuro ponosi odpowiedzialność do wysokości kosztów tłumaczenia.

8. Klauzula poufności. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszystkich informacji udzielanych i udostępnionych mu na potrzeby prawidłowego zrealizowania Zlecenia przez Zamawiającego. Informacje takie mogą być udostępniane wyłącznie pracownikom i podwykonawcom pracującym bezpośrednio nad realizacją danego tłumaczenia.

9. Po wykonaniu tłumaczenia, biuro wystawia fakturę, którą należy opłacić w terminie 7 dni od dnia jego wystawienia na konto: abc Tłumaczenia ul. Karmelicka 57 31-128 Kraków numer konta: mBank 92 1140 2004 0000 3402 5169 0425

 

Regulamin w wersji PDF